TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT – SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG

THÔNG TIN VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Đối với người từ các vùng có dịch bệnh về Hải Phòng

(ĐIỆN THOẠI 0225.3603.686)

Bấm vào Link dưới để xem thông tin cụ thể từng ngày

CACH-LY-Y-TE-11.01.2022

CACH-LY-Y-TE-10.01.2022

CACH-LY-Y-TE-19h00-09.01.2022

CACH-LY-Y-TE-09.01.2022

CACH-LY-Y-TE-08.01.2022

CACH-LY-Y-TE-07.01.2022

CACH-LY-Y-TE-06.01.2022

CACH-LY-Y-TE-05.01.2022

CACH-LY-Y-TE-04.01.2022

CACH-LY-Y-TE-03.01.2022

CACH-LY-Y-TE-02.01.2022

CACH-LY-Y-TE-01.01.2022

CACH-LY-Y-TE-16h30-31.12.2021

CACH-LY-Y-TE-30.12.2021

CACH-LY-Y-TE-29.12.2021

CACH-LY-Y-TE-28.12.2021

CACH-LY-Y-TE-27.12.2021

CACH-LY-Y-TE-26.12.2021

CACH-LY-Y-TE-25.12.2021

CACH-LY-Y-TE-24.12.2021

CACH-LY-Y-TE-23.12.2021

CACH-LY-Y-TE-22.12.2021

CACH-LY-Y-TE-21.12.2021

CACH-LY-Y-TE-20.12.2021

CACH-LY-Y-TE-19.12.2021

CACH-LY-Y-TE-18.12.2021

CACH-LY-Y-TE-18h00-17.12.2021

CACH-LY-Y-TE-17.12.2021

CACH-LY-Y-TE-16.12.2021

CACH-LY-Y-TE-15.12.2021

CACH-LY-Y-TE-14.12.2021

CACH-LY-Y-TE-13.12.2021

CACH-LY-Y-TE-12.12.2021

CACH-LY-Y-TE-11.12.2021

CACH-LY-Y-TE-10.12.2021

CACH-LY-Y-TE-09.12.2021

CACH-LY-Y-TE-08.12.2021

CACH-LY-Y-TE-07.12.2021

CACH-LY-Y-TE-06.12.2021

CACH-LY-Y-TE-05.12.2021

CACH-LY-Y-TE-04.12.2021

CACH-LY-Y-TE-03.12.2021

CACH-LY-Y-TE-02.12.2021

CACH-LY-Y-TE-01.12.2021

CACH-LY-Y-TE-30.11.2021

CACH-LY-Y-TE-29.11.2021

CACH-LY-Y-TE-28.11.2021

CACH-LY-Y-TE-27.11.2021

CACH-LY-Y-TE-26.11.2021

CACH-LY-Y-TE-25.11.2021

CACH-LY-Y-TE-24.11.2021

CACH-LY-Y-TE-23.11.2021

CACH-LY-Y-TE-22.11.2021

CACH-LY-Y-TE-21.11.2021

CACH-LY-Y-TE-20.11.2021

CACH-LY-Y-TE-19.11.2021

THONG TIN 05 CA DUONG TINH 18.11.2021

CACH-LY-Y-TE-18.11.2021

CACH-LY-Y-TE-17.11.2021

CACH-LY-Y-TE-16.11.2021

CACH-LY-Y-TE-15.11.2021

THONG TIN 05 CA DUONG TINH 14.11.2021

CACH-LY-Y-TE-14.11.2021

CACH-LY-Y-TE-13.11.2021

THONG TIN 07 CA DUONG TINH 12.11.2021

CACH-LY-Y-TE-12.11.2021

THONG TIN 16 CA DUONG TINH 11.11.2021

CACH-LY-Y-TE-11.11.2021

THONG TIN 01 CA DUONG TINH 10.11.2021

CACH-LY-Y-TE-10.11.2021

THONG TIN 02 CA DUONG TINH 09.11.2021

CACH-LY-Y-TE-09.11.2021

THONG TIN 16 CA DUONG TINH 08.11.2021

CACH-LY-Y-TE-08.11.2021

THONG TIN 03 CA DUONG TINH 07.11.2021

CACH-LY-Y-TE-07.11.2021

THONG TIN 02 CA DUONG TINH 06.11.2021

CACH-LY-Y-TE-06.11.2021

THONG TIN 07 CA DUONG TINH 05.11.2021

CACH-LY-Y-TE-05.11.2021

THONG TIN 04 CA DUONG TINH 04.11.2021

CACH-LY-Y-TE-04.11.2021

CACH-LY-Y-TE-03.11.2021

THONG TIN 05 CA DUONG TINH 02.11.2021

CACH-LY-Y-TE-02.11.2021

THONG TIN 04 CA DUONG TINH 01.11.2021

CACH-LY-Y-TE-01.11.2021

THONG TIN 02 CA DUONG TINH 31.10.2021

CACH-LY-Y-TE-31.10.2021

CACH-LY-Y-TE-30.10.2021

CACH-LY-Y-TE-29.10.2021

CACH-LY-Y-TE-28.10.2021

CACH-LY-Y-TE-27.10.2021

CACH-LY-Y-TE-26.10.2021 (18h00)

CACH-LY-Y-TE-26.10.2021

CACH-LY-Y-TE-25.10.2021

CACH-LY-Y-TE-24.10.2021

CACH-LY-Y-TE-23.10.2021

CACH-LY-Y-TE-22.10.2021

CACH-LY-Y-TE-21.10.2021

BANG-DANH-GIA-CAP-DO-DICH-20.10.2021

CACH-LY-Y-TE-20.10.2021

CACH-LY-Y-TE-19.10.2021 (15h00)

CACH-LY-Y-TE-19.10.2021

BANG-DANH-GIA-CAP-DO-DICH-18.10.2021

CACH-LY-Y-TE-18.10.2021

CACH-LY-Y-TE-17.10.2021

CACH-LY-Y-TE-16.10.2021

CACH-LY-Y-TE-15.10.2021 (18h00)

CACH-LY-Y-TE-15.10.2021

CACH-LY-Y-TE-14.10.2021

CACH-LY-Y-TE-13.10.2021

CACH-LY-Y-TE-12.10.2021

CACH-LY-Y-TE-11.10.2021 (18h00)

CACH-LY-Y-TE-11.10.2021 (12h00)

CACH-LY-Y-TE-10.10.2021

CACH-LY-Y-TE-09.10.2021

CACH-LY-Y-TE-08.10.2021 (12H00)

CACH-LY-Y-TE-08.10.2021 (06H00)

CACH-LY-Y-TE-07.10.2021

CACH-LY-Y-TE-06.10.2021

CACH-LY-Y-TE-05.10.2021

CACH-LY-Y-TE-04.10.2021

CACH-LY-Y-TE-03.10.2021

CACH-LY-Y-TE-02.10.2021

CACH-LY-Y-TE-01.10.2021 (12h00)

CACH-LY-Y-TE-01.10.2021 (00h00)

CACH-LY-Y-TE-30.9.2021

CACH-LY-Y-TE-29.9.2021

CACH-LY-Y-TE-28.9.2021

CACH-LY-Y-TE-27.9.2021

CACH-LY-Y-TE-26.9.2021

CACH-LY-Y-TE-25.9.2021

CACH-LY-Y-TE-24.9.2021

CACH-LY-Y-TE-23.9.2021

CACH-LY-Y-TE-22.9.2021

CACH-LY-Y-TE-21.9.2021

CACH-LY-Y-TE-20.9.2021

CACH-LY-Y-TE-19.9.2021

CACH-LY-Y-TE-18.9.2021

CACH-LY-Y-TE-17.9.2021

CACH-LY-Y-TE-16.9.2021

CACH-LY-Y-TE-15.9.2021

CACH-LY-Y-TE-14.9.2021

CACH-LY-Y-TE-13.9.2021

CACH-LY-Y-TE-12.9.2021

CACH-LY-Y-TE-11.9.2021

CACH-LY-Y-TE-10.9.2021

CACH-LY-Y-TE-09.9.2021

CACH-LY-Y-TE-08.9.2021

CACH-LY-Y-TE-07.9.2021

CACH-LY-Y-TE-06.9.2021

CACH-LY-Y-TE-05.9.2021

CACH-LY-Y-TE-04.9.2021

CACH-LY-Y-TE-03.9.2021

CACH-LY-Y-TE-02.9.2021

CACH-LY-Y-TE-01.9.2021

CACH-LY-Y-TE-31.8.2021

CACH-LY-Y-TE-30.8.2021

CACH-LY-Y-TE-29.8.2021

CACH-LY-Y-TE-28.8.2021

CACH-LY-Y-TE-27.8.2021

CACH-LY-Y-TE-26.8.2021

CACH-LY-Y-TE-25.8.2021

CACH-LY-Y-TE-24.8.2021

CACH-LY-Y-TE-23.8.2021

CACH-LY-Y-TE-22.8.2021

CACH-LY-Y-TE-21.8.2021

CACH-LY-Y-TE-20.8.2021

CACH-LY-Y-TE-19.8.2021

CACH-LY-Y-TE-18.8.2021

CACH-LY-Y-TE-17.8.2021

CACH-LY-Y-TE-16.8.2021

CACH-LY-Y-TE-15.8.2021

CACH-LY-Y-TE-14.8.2021

CACH-LY-Y-TE-13.8.2021

CACH-LY-Y-TE-12.8.2021

CACH-LY-Y-TE-11.8.2021

CACH-LY-Y-TE-10.8.2021

CACH-LY-Y-TE-09.8.2021

CACH-LY-Y-TE-08.8.2021

CACH-LY-Y-TE-07.8.2021

CACH-LY-Y-TE-06.8.2021

CACH-LY-Y-TE-05.8.2021

CACH-LY-Y-TE-04.8.2021

CACH-LY-Y-TE-03.8.2021

CACH-LY-Y-TE-02.8.2021

CACH-LY-Y-TE-01.8.2021